Sąd Najwyższy, a rozbieżne wyroki kredytów frankowych

W całej Polsce Frankowicze walczą z bankami w sądach. Chcą odzyskać UNWW, część dotychczas wpłaconych rat lub po prostu obniżyć ogólne saldo zadłużenia, które z uwagi na zmiany kursu franka, jest znacznie wyższe niż w dniu zaciągnięcia kredytu.
Faktyczna liczba takich spraw i ich sądowy finał są trudne do ustalenia. Banki nie chcą dzielić się takimi informacjami.

Zobacz także: Jak często Frankowicze wygrywają spór z bankiem.

W większości postępowań wygrywają frankowicze. Ostatnio padł rekord – 3 mln złotych zwrotu dla kredytobiorców.

Ale zdarzają się też przegrane.

ROZBIEŻNE ORZECZENIA POLSKICH SĄDÓW

W Polsce dopiero kształtuje się linia orzecznicza. Dlatego też czasem – nawet w obrębie jednego sądu – zapadają sprzeczne ze sobą orzeczenia.
W ciągu zaledwie dwóch miesięcy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał trzy różne wyroki dotyczące kredytów indeksowanych frankiem szwajcarskim:

  • w maju 2017: sąd uznał, że umowa kredytowa indeksowana CHF zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna. Co oznaczało, że strony muszą sobie zwrócić wszystko co od siebie otrzymały.
  • w maju 2017: sąd uznał, że umowa kredytowa z Raiffeisen (dawny Polbank) jest ważna, ale mechanizm indeksacji CHF nieuczciwy i bezskuteczny wobec kredytobiorcy. Co oznacza, że umowa jest wykonywana nadal, kredyt jest kredytem złotowym, ale w oparciu o stopę procentową z umowy czyli przewidzianą dla CHF.
  • w czerwcu 2017: sąd odwoławczy (II instancja) uznał, że umowa kredytowa z mBankiem zawiera nieuczciwe postanowienia w zakresie ustalania kursów CHF, więc w ich miejsce powinny być wprowadzone inne zapisy – właściwe (np. średni kurs NBP).  A jakie postanowienia są właściwe powinien wykazać…kredytobiorca.

Oznacza to, że wnioski jakie ten sam sąd wywodzi z de facto tożsamych zapisów są różne.

Zobacz takżeKredyty frankowe nie musiały zawierać spreadów walutowych.

CO NA TO SĄD NAJWYŻSZY?

Wobec powyższych sprzeczności stanowisko zajęło Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego:

  • „Na problem tzw. kredytów denominowanych w walucie obcej bądź indeksowanych do takiej waluty składa się szereg zagadnień szczegółowych o charakterze materialnoprawnym”.
  • ”Każde rozstrzygnięcie należy oceniać indywidualnie przez pryzmat argumentów, które doprowadziły do jego wydania”.

Innymi słowy w opinii Biura spraw Frankowiczów nie należy nazywać podobnymi czy identycznymi.

Masz kredyt frankowy? Prześlij do nas na adres: kontakt@sporybankowe.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego skan swojej umowy kredytowej, sprawdzimy czy możesz żądać zwrotu części dotychczas wpłaconych rat, obniżenia ogólnego salda zadłużenia lub odzyskać UNWW.


UE VERSUS BANKI

Prawo unijne chroni konsumentów i przewiduje, że:
 „nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków”  – Dyrektywa 93/13/EWG.

Innymi słowy nie jest możliwe zastępowanie nieuczciwych postanowień innymi. Chodzi przede wszystkim o to, aby bank był zmotywowany do przestrzegania prawa. W przeciwnym razie grożącą mu sankcją byłby jedynie sądowy nakaz powrotu do praktyk zgodnych z prawem i to tylko w tych przypadkach, w których zirytowany kredytobiorca zdecydowałby się na walkę w sądzie.
Dość marna motywacja i szerokie pole zyskownych nadużyć…

CO NA TO UNIJNE TRYBUNAŁY?

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczą się sprawy dotyczące Frankowiczów. W jednej z nich, wszczętej na wniosek rumuńskiego sądu o sygn. C-186/16, TS UE orzekł, że:
Jeżeli bank nie poinformował kredytobiorcy o skali ewentualnych wahań kursu walutowego w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt we frankach, to umowa może okazać się nieważna, a Frankowicz w niektórych przypadkach nie będzie musiał zwracać bankowi kwoty kredytu”.

Polskie sądy zobowiązane są brać pod uwagę wyroki prejudycjalne TSUE, gdyż są one erga omnes (tj. skuteczne wobec wszystkich). Jednak jak do tej pory polskie orzecznictwo sięgało do europejskiej wykładni prawa zdecydowanie za rzadko.
Znacznie lepiej na tym tle wypadają tzw. istotne poglądy w sprawie tj. stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowywane na konkretny wniosek kredytobiorcy.

Zdaniem jednego z ekspertów TS UE, w przeciwieństwie do polskiego Sądu Najwyższego, jest odporny na probankową wykładnie prawa.  Według niego SN w swoich orzeczeniach kieruje się nie tylko przepisami prawa i interesem konsumenta, ale także stabilnością polskiego systemu bankowego – do zachwiania gospodarki mogłoby dojść, gdyby pojawiła się konieczność przewalutowania przez banki kredytów po kursie z dnia udzielania kredytu.

Masz kredyt frankowy? Prześlij do nas na adres: kontakt@sporybankowe.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego skan swojej umowy kredytowej, sprawdzimy czy możesz żądać zwrotu części dotychczas wpłaconych rat, obniżenia ogólnego salda zadłużenia lub odzyskać UNWW.

Źródło.