Kiedy można żądać zwrotu opłat z tytułu UNWW?

Z dotychczasowego orzecznictwa sądów wynika, że sam w sobie UNWW nie jest zabroniony. Jednakże, często kwestionowany jest sposób w jaki bank narzuca jego konstrukcję i warunki.

NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UNWW

Rzecznik Finansowy bazując na własnym doświadczeniu i wyrokach sądowych stworzył katalog kryteriów, które mogą przesądzać o abuzywnym charakterze ubezpieczenia. Za takie postanowienia uznaje się zapisy i sytuacje które:

 • nie wyjaśniają kredytobiorcy, na jakich zasadach ma być obliczona należna kwota (opłata lub składka) ubezpieczenia
 • kredytobiorca nie ma faktycznej wiedzy na temat sposobu kształtowania tej opłaty, a przez to nie jest w stanie ustalić rzeczywistych kosztów kredytu
 • nikt poza przedsiębiorcą nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować zasad, wedle których następuje ustalenie składki na UNWW
 • klauzule nie wyjaśniają istoty tego ubezpieczenia, tj. kto jest ubezpieczonym i ubezpieczającym
 • nie wiadomo, jak długie będą kolejne okresy ubezpieczenia
 • klauzula jest niejasna, niejednoznaczna i nieczytelna
 • konstrukcja opłaty za UNWW nie jest powiązana z brakującym wkładem własnym lub z rzeczywistym ryzykiem banku

Posiadasz kredyt hipoteczny z UNWW? Prześlij do nas skan/zdjęcie umowy kredytowej, sprawdzimy czy możesz żądać od banku zwrotu pieniędzy. Z doświadczenia wiemy, że w takich sprawach chodzi o zwrot kwot od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

ZAPISY SPRZECZNE Z DOBRYMI OBYCZAJAMI

Do rejestru klauzul abuzywnych zostały wpisane niektóre postanowienia znajdującej się w umowach kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A (dawniej Lukas Bank S.A.)- klauzula 1797  oraz MBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.) – klauzula 6068.


W sprawie jednego z banków zabrał głos Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uznał, że faktycznie niektóre zapisy w umowach kredytowych z  są sprzeczne z dobrymi obyczajami, ponieważ:

 • Obciążają konsumenta kosztami, ale z ich treści nie wynika, kto skorzysta z ubezpieczenia.
 • Klienci nie zostali poinformowani o możliwym ryzyku regresu w stosunku do nich. Taka informacja ma duże znaczenie dla konsumentów, ponieważ regres oznacza to, że gdyby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, to ma prawo do jego zwrotu od konsumentów.
 • Na podstawie klauzul stosowanych przez bank klienci musieliby opłacić składkę, nawet gdyby spłacili wymaganą część kredytu. Bank w takiej sytuacji mógł żądać zwrotu składki od ubezpieczyciela, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa nie była już potrzebna. Kredytobiorcy nie mieli takiej możliwości”.
  Pytanie czy sąd podzieli opinię UOKiK.

JAK W 3 KROKACH ODZYSKAĆ UNWW?

KROK 1:
Prześlij do nas na adres: kontakt@sporybankowe.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:
a. skan umowy kredytowej wraz z załącznikami
b. ewentualne aneksy do umowy
c. potwierdzenia zapłaty składek UNWW (np. potwierdzenie przelewu, które możesz pobrać z bankowości internetowej, albo poprosić o takie w placówce swojego banku).

KROK 2:
Bezpłatnie zweryfikujemy czy możesz żądać od banku zwrotu opłat pobranych z tytułu UNWW. Jeżeli bank naruszył Twoje prawa, przedstawimy Ci ofertę obsługi prawnej, plan dalszych działań oraz poinformujemy o korzyściach i ryzykach związanych z postępowaniem przeciwko bankowi.

KROK 3:
Jeżeli uzgodnimy warunki i podpiszemy umowę współpracy, to w Twoim imieniu wystąpimy do banku z wezwaniem do zapłaty bezprawnie pobranych opłat. Jeżeli bank nie zwróci Twoich pieniędzy rozpoczniemy postępowanie sądowe.
Postępowanie zazwyczaj toczy się w dwóch instancjach. Linia orzecznicza polskich sądów jest coraz bardziej przychylna konsumentom i kolejne instytucje stają w ich obronie.