Jak prosto i tanio rozwiązać spór konsumecki?

W zeszłym roku, o czym nie każdy wie, weszły w życie nowe przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dzięki nim każdy konsument może prościej i szybciej rozwiązać swój konflikt z przedsiębiorcą. A przedsiębiorca wykazując otwartość na bezstronną mediację, uniknie kosztownego procesu i wzmocni pozytywny wizerunek swojej firmy.

Co ta zmiana oznacza dla kredytobiorców? 

Konsumenci aby przerwać bieg terminu przedawnienia roszczeń wobec banku, nie będą musieli składać w Sądzie zawezwań do próby ugodowej. Obecnie okres przedawnienia wynosi 10 lat od momentu powstania zobowiązania. Zaciągnąłeś kredyt frankowy? Przeczytaj dlaczego warto podjąć szybkie działania i co możesz zyskać.

Szybkość i niższe koszty

Dzięki nowej ustawie, aby przerwać bieg przedawnienia wystarczy wszczęcie postępowania polubownego przez Rzecznika Finansowego. Procedura jest znacznie tańsza niż pójście do sądu. Ponadto, nawet jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody, opinie sporządzone przez Rzecznika w toku sprawy, mogą okazać się cennym argumenty w przypadku ewentualnego postępowania sądowego.

Najważniejsze zmiany w pozasądowym rozwiązywaniu sporów:

 1. W Polsce będą funkcjonować podmioty, do których będzie mógł się zgłosić konsument, aby rozwiązać spór. Będą to:
 • Podmioty niepubliczne utworzone przez przedsiębiorców z danej branży (np. lotniczej), organizacje konsumenckie;
 • Podmioty publiczne, działające przy różnych instytucjach, np. URE, UKE, UTK;
 • Inspekcja Handlowa, do której będzie można się zwrócić, gdy dla danego sporu nie zostanie utworzony podmiot o charakterze sektorowym– np. w sprawie sprzedaży produktów, usług turystycznych, deweloperskich, edukacyjnych czy remontów.
 1. Podmiotów, które będą mogły rozwiązać spór szukaj na stronie www.uokik.gov.pl. Prezes UOKIK będzie prowadził na swojej stronie internetowej rejestr takich podmiotów.
 2. Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest dobrowolne, sprawiedliwe i bezstronne. Ale również przejrzyste, szybkie, proste i mniej sformalizowane. Muszą się na nie zgodzić obie strony sporu.
 3. Postępowanie takie wszczynane jest na wniosek konsumenta, chyba że regulamin danego podmiotu pozwala na to, aby sprawę zgłosił przedsiębiorca.
 4. Korzyści dla konsumenta. Z metod pozasądowego rozwiązywania sporu możesz skorzystać, jeżeli sprzedawca odrzucił twoją reklamację. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia pośredniczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem. Przykładowo:
 • pomaga w wypracowaniu rozwiązania, ułatwia nawiązanie dialogu (np. mediacja). Rozwiązanie sporu musisz znaleźć razem z przedsiębiorcą;
 • proponuje, jak należałoby rozwiązać konflikt (np. koncyliacja);
 • rozstrzyga spór i narzuca rozwiązanie, np. w sądzie polubownym (np. arbitraż). Wyrok ma moc wyroku sądu powszechnego i jest wiążący.
 1. Polubowne sposoby rozwiązania sporu są tańsze i dużo szybsze niż postępowanie sądowe. Twoja sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu zebrania wszystkich informacji przez podmiot zajmujący się twoją sprawą.
 2. Postępowanie powinno być bezpłatne. Jednak podmiot, który będzie rozwiązywał spór, może wprowadzić odpłatność, ale w nieznacznej wysokości.
 3. Obowiązki przedsiębiorcy. Przedsiębiorco – pamiętaj, że masz szczególne obowiązki informacyjne, które musisz spełniać już od 10 stycznia 2017 r.:
 • Gdy zgadzasz się na pozasądowe rozwiązywanie sporów lub zobowiązuje cię do tego prawo (jak w przypadku banków), to poinformuj o tym na swojej stronie internetowej lub w umowach, które zawierasz z konsumentami. Podaj nazwę podmiotu, do którego może się zwrócić klient, by rozwiązać z tobą spór. Wskaż np. adres jego strony internetowej.
 • Jeżeli odrzuciłeś reklamację, to zawsze musisz poinformować klienta o tym, czy zgadzasz się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyrażasz zgody.
 • Zrób to na trwałym nośniku lub na papierze, odpowiadając na reklamację.
 • Wskaż konsumentowi, który podmiot jest do tego właściwy.
 • Brak informacji oznacza automatycznie, że się zgadzasz na rozwiązanie sporu poza sądem.

Obowiązek informacji

E-sprzedawcy mają takie same obowiązki. Ponadto, muszą podawać (wcześniej, bo od 9 stycznia 2016 r.) na swojej stronie internetowej informację z linkiem do odpowiedniej strony, dzięki której konsument i przedsiębiorca mogą rozwiązać spór online. Mają taki obowiązek, nawet wtedy, gdy nie zgadzają się na pozasądowe rozwiązanie konfliktu.

9. W systemie pozasądowego rozwiązywania sporów znajdziesz podmioty publiczne oraz niepubliczne np.:

 • Rzecznika Finansowego,
 • Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Inspekcję Handlową
 • Rzecznika Prawa Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • Sąd Polubowny przy KNF

Masz kredyt frankowy? Prześlij do nas skan umowy. Bezpłatnie sprawdzimy czy masz podstawę do roszczeń. Odzyskaj swoje pieniądze! Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.

Żródło: UOKiK