Spłaciłeś wcześniej kredyt – żądaj zwrotu kosztów!

Konsumenci posiadający tzw. kredyty frankowe coraz częściej decydują się na pozywanie banków. Powołując się na najnowsze orzeczenia sądów, opinie Prezesa UOKiK, Rzecznika Finansowego, domagają się zwrotu części spłaconych rat, obniżenia ogólnego salda zadłużenia i zmniejszenia wysokości bieżących należności. I coraz częściej wygrywają.
Jednak banki to nie tylko frankowicze i kredyty hipoteczne. Konsumenci korzystający z podstawowej oferty banku – rachunku bankowego, kredytu konsumpcyjnego, karty kredytowej lub płatniczej – też mają swoje prawa i powinni je egzekwować. Pomocny jest rejestr klauzul abuzywnych tj. wykaz zapisów umów uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za naruszające prawa konsumentów.

Obowiązki informacyjne 

Bank nie może wymagać od Ciebie udzielenia mu upoważnienia, na podstawie którego będzie mógł badać Twoją zdolność kredytową przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz zasięgać informacji dotyczących Twojego zatrudnienia u pracodawcy. Klauzula nr. 6194
SOKiK uznał również, że naruszającym prawa konsumenta jest oczekiwanie przez Bank, że kredytobiorca będzie go powiadamiał o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sytuację finansową  w szczególności o obniżeniu dochodów, które mogą przyczynić się do opóźnień w spłacie rat. Klauzula nr. 1987

Sąd zakwestionował też praktyki banków dotyczące domniemania doręczeń pism kierowanych do kredytobiorcy drogą pocztową.
Klauzula nr. 2451
Jeżeli Kredytobiorca nie zawiadomi Banku o zmianie adresu lub nazwiska, a wypowiedzenie wróci z adnotacją “adresat nie znany” lub temu podobną, Bank pozostawia w aktach Umowy pismo ze skutkiem doręczenia.”
Klauzula nr. 3176
Kredytobiorca będzie każdorazowo powiadamiać Bank osobiście, w oddziale Banku lub za pośrednictwem infolinii Banku o zmianie swojego Adresu do Doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej przez Bank pod dotychczas znany Adres do Doręczeń Kredytobiorcy za skutecznie doręczoną z upływem 7 (siedmiu) dni od daty jej nadania.

Spłaciłeś wcześniej kredyt – żądaj zwrotu kosztów

Zgodnie z zapisami Ustawy o kredycie konsumenckim :„Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”. Prezes UOKiK i Rzecznik Finansowy, że w takiej sytuacji możesz też oczekiwać zwrotu części poniesionych kosztów – prowizji przygotowawczej, składki ubezpieczeniowej i innych opłat administracyjnych.