W październiku 2016 roku Prezes Urzędu, wszczął postępowanie przeciwko Bankowi Millenium. Sprawa dotyczyła stosowania przez bank niedozwolonych klauzul o numerach:

Numer klauzuli: 3178

Podmiot stosujący: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

Numer klauzuli: 3179

Podmiot stosujący: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

BANK OKŁAMYWAŁ KLIENTÓW

Powyższe klauzule zostały wpisane do rejestrów klauzul abuzywnych już w 2012 roku i dotyczyły sposobu przeliczania kwoty i rat kredytów hipotecznych w oparciu o franki szwajcarskie. Kredytobiorcy chcąc dochodzić swoich praw, składali do banku reklamacje. Tymczasem bank informował ich, że uznanie danego zapisu za niedozwolony i wpisanie go do rejestru nie ma znaczenia w ich sprawie…! Konsumenci Banku Millenium powiadomili UOKiK. Zdaniem Prezesa Urzędu:
„wpis klauzuli wobec danego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że każdy konsument, który zawarł z nim umowę i ma w niej takie postanowienie, może dochodzić swoich praw. Taka klauzula nie wiąże konsumentów już od chwili zawarcia umowy. Odpowiedzi udzielane przez bank mogły zniechęcać klientów do dochodzenia roszczeń”

W konsekwencji Bank Millenium otrzymał karę w wysokości ponad 20 mln złotych. Decyzja nie była prawomocna, więc bank mógł się od niej odwoływać.

Masz kredyt frankowy w Banku Millenium lub w Twojej umowie kredytowej znajdują się podobne zapisy? Skontaktuj się sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa. Prześlij skan umowy kredytowej na adres email: kontakt@sporybankowe.pl lub zadzwoń tel. 502 133 517.

MBANK IDZIE ŚLADEM BANKU MILLENIUM?

Tymczasem może się okazać, że mBank przyjął podobna taktykę odpowiedzi na reklamacje co Bank Millenium. W rejestrze klauzul abuzywnych znajdują się również te dotyczące umów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego oferowane przez mBank (dawniej BRE Bank).

Numer klauzuli: 6068

Podmiot stosujący: BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji.”

Numer klauzuli: 5743

Podmiot stosujący: BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

ZAWIADOM UOKIK 

Jeśli złożyłeś reklamacje do mBanku i otrzymałeś odpowiedzi sugerujące, że uznanie powyższych zapisów za niedozwolone nie ma zastosowania w Twojej sprawie – powiadom UOKiK! Zrób to najlepiej poprzez:
– formularz na stronie- https://finanse.uokik.gov.pl/chf/zawiadom-uokik
– emailowo: uokik@uokik.gov.pl
– lub listownie na adres pocztowy urzędu.
Pamiętaj aby dołączyć kopie pisma, które otrzymałeś z mBanku. Jeśli potrzebujesz pomocy- skontaktuj się z nami.

Masz kredyt frankowy w mBanku lub w Twojej umowie kredytowej znajdują się podobne zapisy? Skontaktuj się sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa. Prześlij skan umowy kredytowej na adres email: kontakt@sporybankowe.pl lub zadzwoń tel. 502 133 517.