Nie tylko Frankowicze mają swoje prawa w banku i powinni je egzekwować. Również konsumenci korzystający z podstawowej oferty banku – rachunku bankowego, kredytu konsumpcyjnego, karty kredytowej lub płatniczej powinni walczyć o należne im prawa!

Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki? Żądaj zwrotu kosztów!

Zgodnie z zapisami Ustawy o kredycie konsumenckim :„Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”. Powstaje pytanie co w takiej sytuacji dzieję się z kosztami obsługi kredytu. W tej sprawie wypowiedział się Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK. Zajęli jednoznaczne stanowisko, że kredytobiorca, który wcześniej – niż przewiduje umowa zawarta z bankiem – spłacił kredyt konsumencki, może oczekiwać zwrotu części poniesionych kosztów. Niniejszy zwrot może dotyczyć prowizji przygotowawczej, składki ubezpieczeniowej i innych opłat administracyjnych, które powinny być naliczane proporcjonalnie do okresu: od dnia faktycznej spłaty kredytu, do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.
Przeczytaj pełne stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK: kliknij tutaj.

Jakie działania banku naruszają Twoje prawa?

W rejestrze klauzul abuzywnych tj. wykazie zapisów umów uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za naruszające prawa konsumentów, znajdują się zakazy skierowane do banków. I tak np.:
– bank nie może wymagać od Ciebie udzielenia mu upoważnienia, na podstawie którego będzie mógł badać Twoją zdolność kredytową przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz zasięgać informacji dotyczących Twojego zatrudnienia u pracodawcy. Klauzula nr. 6194
– bank nie może oczekiwać, że będziesz go powiadamiał o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sytuację finansową  w szczególności o obniżeniu dochodów, które mogą przyczynić się do opóźnień w spłacie rat. Klauzula nr. 1987
– w sytuacji gdy spłacisz kredyt wcześniej niż przewiduje to umowa możesz oczekiwać zwrotu części poniesionych kosztów.

Zmiana wysokości prowizji = zmiana warunków umowy kredytowej!

Sąd zakwestionował też szereg praktyk banków dotyczących opłat i prowizji pobieranych od konsumentów.

Klauzula nr. 4107 

“Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.”

Klauzula nr. 6192 

“Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez bank, za czynności bankowe związane z obsługą kredytu.”

Klauzula nr. 2782 

“Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez Bank nie stanowi zmiany warunków Umowy”

Prześlij do nas skan umowy. Bezpłatnie sprawdzimy czy masz podstawę do roszczeń. Odzyskaj swoje pieniądze! Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.