Czy bank niezgodnie z prawem pobiera prowizję za kredyt spłacony przed czasem?

5d96fe8de9a91 P

Jak odzyskać prowizję od banku

Dobra wiadomość dla polskich kredytobiorców, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 11 września 2019 r. orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsument ma prawo do obniżki całkowitego jego kosztu. Oznacza to, iż kredytodawca ma obowiązek proporcjonalnego zwrotu nie tylko kosztów rozłożonych w czasie tj. odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy, ale także prowizji od umowy kredytu.

Zacznijmy jednak od początku.

23 kwietnia 2008 r. Parlament Europejski i Rada wprowadził dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki. Implementacją dyrektywy unijnej w polskim systemie prawnym była ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z artykułem 16 wspomnianej wyżej dyrektywy unijnej konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu

Na gruncie polskim, implementację przepisu dyrektywy stanowi art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, który w ust. 1 stanowi, że w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Zgodnie natomiast z art. 49 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim zasada statuowana przez ust. 1 tejże ustawy znajduje odpowiednie zastosowanie w spłacie części kredytu przed terminem określonym w umowie kredytu.

Posiłkując się art. 49 ust.1 instytucje kredytowe dokonywały dotychczas rozliczenia umów kredytowych na zasadach mniej korzystnych dla swoich klientów – przyjmując, że zwrotowi/obniżeniu nie podlegają koszty pobrane za jednorazowe czynności lub usługi.

Na kanwie przywołanych wyżej przepisów istniał do tej pory spór czy art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawców obowiązek proporcjonalnego zwrotu wyłącznie kosztów rozłożonych w czasie, tj. odsetek i kosztów przypadających na pozostały okres obowiązywania umowy, czy też obowiązek ten rozciąga się na wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta w związku z umową kredytu.

Innymi kosztami związanymi z umową kredytu może być przede wszystkim prowizja od umowy kredytu – należna bankowi z tytułu zawarcia umowy kredytu prowizja.

Obniżka całkowitego kosztu kredytu

Rozstrzygnięcia opisanego sporu dokonał Trybunał Sprawiedliwości UE, który  wyrokiem z 11 września 2019 r., wydanym w sprawie C-383/18, Lexitor sp. z o.o. przeciwko

1) Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka

2) Santander Consumer Bank S.A.

3) mBank S.A. orzekł, że  „Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008r.

w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”.

Co istotne, wykładnia przepisów dyrektywy 2008/48/WE oraz ustawy o kredycie konsumenckim przyjęta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 września 2019 r.  znalazła już odzwierciedlenie w polskim porządku prawnym.

Bank nie chce oddać prowizji?

Już 19 września 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nr DOZIK-4/2019 uznającą za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Spółki

„polegające na nieobniżaniu w przypadkach przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy”.

Stanowisko to jest zatem w pełni tożsame z pozycją zajętą przez TSUE. W uzasadnieniu decyzji Prezes UOKiKu stwierdził, że przyznane konsumentom prawo z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE odnosi się do wszystkich kosztów określonych w art. 3 lit. g) przedmiotowej dyrektywy, a tym samym nie może być ono wiązane wyłącznie z kosztami wiążącymi się długością trwania kredytów.

Tożsame stanowisko zajął Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, sygn. VIII C 2556/18, w wyroku z dnia 14 sierpnia 2019 r., którym zasądził na rzecz konsumenta kwotę 12.000 zł tytułem zwrotu części prowizji pobranej w związku z zawarciem umowy kredytu.

Podsumowanie

Konkludując, po zapadnięciu wyroku w sprawie C-383/18, po stronie polskich konsumentów, którzy dokonali wcześniejszej spłaty wiążących ich kredytów, istnieją bardzo silne podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji jej zasad, a w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich interesów – domagania się zwrotu nienależnie pobranych opłat.

Masz Kredyt We Frankach? Pomoc Frankowiczom:

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej z bankiem. Sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić. Email: kontakt@sporybankowe.pl, mobile: +48 502 133 517.

 

 

Tagi: mbank zwrot prowizji za kredyt, spłata kredytu przed terminem a odsetki, zwrot prowizji bankowej kredyt hipoteczny, wcześniejsza spłata kredytu a odsetki, jak odzyskać prowizję od kredytu