UOKiK ponownie wspiera frankowiczów

Instytucje coraz częściej stają po stronie frankowiczów. Tym razem konsumenci zwrócili się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wydanie  tzw. istotnego poglądu w sprawach dotyczących umów kredytowych indeksowanych kursem fanka szwajcarskiego. Spory o sygnaturach akt: II C 920/15, II C 396/16 oraz II C 2557/16 toczą się przed warszawskimi sądami. Konsumenci zakwestionowali klauzule obejmujące indeksacje kwoty oraz rat kredytu i żądają od Raiffeisen Bank Polska zwrotu opłat pobranych na ich podstawie.

Stanowisko Prezesa UOKiK

Zdaniem urzędu, „postanowienia zawarte w umowie pozwalają bankowi na jednostronne ustalanie w tabelach kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsumenci nie są informowani na jakiej podstawie określa je Raiffeisen Bank Polska. Jest to wykorzystanie uprzywilejowanej pozycji jaką ma bank jako profesjonalista i silniejsza strona umowy. Dlatego prezes UOKiK uznał te klauzule za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami. W ocenie prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna. Dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. Co więcej, nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa. Jednak, zdaniem urzędu, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie.”

Raiffeisen Bank Polska już co najmniej raz podpadł UOKiK. W 2015 roku wszczęto postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W konsekwencji została nałożona na bank kara w wysokości 3,5 mln złotych.

Masz kredyt indeksowany kursem franka? Prześlij do nasz umowę, sprawdzimy czy Bank szanuje Twoje prawa. 

Więcej wydanych istotnych poglądów w sprawach. 
Źródło z 19.02.2017 rok