Cykl „Sprawdź czy bank szanuje Twoje prawa” cz.2

Konsumenci korzystający z podstawowej oferty banku – rachunku bankowego, kredytu konsumpcyjnego, karty kredytowej lub płatniczej – też mają swoje prawa i powinni je egzekwować. W rejestrze klauzul abuzywnych tj. wykazie zapisów umów uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za naruszające prawa konsumentów, znajdują się zakazy skierowane do banków. I tak np.:
– bank nie może wymagać od Ciebie udzielenia mu upoważnienia, na podstawie którego będzie mógł badać Twoją zdolność kredytową przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz zasięgać informacji dotyczących Twojego zatrudnienia u pracodawcy. Klauzula nr. 6194
– bank nie może oczekiwać, że będziesz go powiadamiał o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sytuację finansową  w szczególności o obniżeniu dochodów, które mogą przyczynić się do opóźnień w spłacie rat. Klauzula nr. 1987
– w sytuacji gdy spłacisz kredyt wcześniej niż przewiduje to umowa możesz oczekiwać zwrotu części poniesionych kosztów. Czytaj więcej…

OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE OD KREDYTOBIORCY

Sąd zakwestionował też szereg praktyk banków dotyczących opłat i prowizji pobieranych od konsumentów.

Klauzula nr. 4107 
“Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.”

Klauzula nr. 6192 
“Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez bank, za czynności bankowe związane z obsługą kredytu.”

Klauzula nr. 2782
“Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez Bank nie stanowi zmiany warunków Umowy”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie same lub podobne zapisy Skontaktuj się z nami