Kredyty frankowe nie musiały zawierać spreadów walutowych

Co to jest spread walutowy i jak wielki ma wpływ na kredyt frankowy opisywaliśmy we wcześniejszych tekstach.
Wbrew temu co twierdzą banki, kredyty frankowe nie musiały zawierać klauzuli waloryzacyjnej wprowadzającej spread walutowy. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów Rzecznika Finansowego. Specjaliści przeanalizowali umowę kredytu frankowego oferowanego przez jeden ze znanych banków w 2001 roku. Umowa przewidywała stosowanie jednolitego kursu dla przeliczania kredytu i rat. Oznacza to, że konsumenci nie ponosili kosztów wynikających ze spreadu walutowego.

JAK BANK ROZLICZAŁ KREDYT BEZ SPREADU?

Bank udzielił kredytu w złotówkach, a następnie kwota została przeliczona na franki szwajcarskie po kursie średnim waluty, ogłaszanym przez NBP w dniu wypłaty. Co oznacza, że przyjęty przez bank miernik kursu nie był jednostronnie ustalany przez bank, lecz miał charakter zewnętrzny! Ponadto przyjęty został kurs średni, nie zaś kurs kupna – a tak czyni obecnie wiele banków.
W ten sam sposób wyliczano kwoty rat kapitałowo-odsetkowych: uwzględniono średni kurs waluty ogłaszany przez NBP. Innymi słowy w tym kredycie frankowym nie występował tzw. spread walutowy, który sztucznie zwiększał wysokość zobowiązania kredytobiorcy, a tym samym zyski banku.
Eksperci RF uznali, że:
taka konstrukcja umowy wskazuje, że chybiony jest argument wielu banków, iż stosowanie różnych kursów (tj. kursu kupna i kursu sprzedaży w jednej umowie), było konieczne i wynikało z konieczności dokonywania transakcji walutowych”.

Zobacz także: Prokuratura, ABW i NIK kontrolują kredyty frankowe.

JAK WYGLĄDA PRZYKŁADOWA KLAUZULA WPROWADZAJĄCA DO UMOWY SPREAD WALUTOWY?

Przykładowa klauzula stosowana na przykład przez mBank (sygn. akt: XVII Amc 2939/14), a wpisana do rejestru klauzul abuzywnych:
Kredyty waloryzowane mogą być waloryzowane kursem następujących walut: USD/EUR/CHF/GBP według Tabeli kursowej Banku.
(…). Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.
(…)
Wysokość kursów kupna/ sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 6.
(…)
Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.

W Twojej umowie kredytowej znajdują się podobne zapisy? Prześlij ją do nas, sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa. Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.

Coraz częściej sądy orzekają na korzyść konsumentów. Ostatnio wręcz sąd unieważnił całą umowę kredytową opartą na nieuczciwym spreadzie walutowym. Warto rozważyć wystąpienie do sądu w celu ochrony swoich praw i odzyskania pieniędzy bezprawnie pobranych przez bank. Przeczytaj co możesz zyskać.

Źródło z dn. 26 lutego 2017 roku