Sądy idą z pomocą Frankowiczom

Do Sądu Okręgowego w Toruniu trafiła sprawa kredytu denominowanego we franku szwajcarskim potocznie zwanym „kredytem frankowym”. Bank pozwał klientkę, która nie spłacała rat kredytu i zażądał zapłaty 40 tysięcy franków. Pozwana oprócz wniesienia sprzeciwu zakazu zapłaty, zarzuciła bankowi nieważność umowy kredytowej z uwagi na znajdujące się w niej klauzule niedozwolone. Wspominana umowa zakładała uruchomienie kredytu w złotych, po przeliczeniu kwoty według kursu kupna i spłatę również w złotych po przeliczeniu należności według kursu sprzedaży. Posiadasz podobny kredyt? Skontaktuj się z nami!

Czy kredyt frankowy jest umową kredytową?

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził: „..iż tak skonstruowana umowa nie stanowi umowy kredytu, zawiera bowiem liczne odstępstwa od definicji legalnej zawartej w prawie bankowym. Do wskazanych essentialia negoti umowy kredytu bankowego należy bowiem określenie kwoty kredytu i waluty kredytu, określenie oprocentowania i zasad jego zmiany, cel kredytu i wysokość prowizji. Zobowiązanie kredytobiorcy polega na spłacie wykorzystanej części kredytu wraz z odsetkami i zapłaty umówionej prowizji. W omawianej sprawie wartość kredytu wyrażona została we franku szwajcarskim, natomiast wypłata kredytu i ustalenie wysokości raty odnosiło się do złotych polskich. W tej sytuacji kredytobiorca nigdy nie spłaca nominalnej wartości kredytu, bowiem z uwagi na różnice kursowe zawsze będzie to inna kwota. Cecha ta stanowi znaczące odejście od ustawowej konstrukcji kredytu, której elementem przedmiotowo istotnym jest obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej.”

Według sądu jednym z problemów była znajdująca się w umowie klauzula waloryzacyjna, która spowodowała, że naruszono zasadę określoności świadczenia, a stosowanie przez bank odmiennych kursów do wypłaty i spłaty zobowiązania „stanowi rodzaj ukrytej prowizji banku. Kredytobiorca zaciągając i spłacając kredyt nawet tego samego dnia i przy niezmienionym kursie waluty zobowiązany byłby do spłaty wyższej kwoty aniżeli pożyczył”. W podobnym tonie zaczynają orzekać kolejne sądy o czym pisaliśmy tutaj.
W dalszej części uzasadnienia sąd stwierdził, iż owa klauzula waloryzacyjna ma cechy klauzuli abuzywnej tj. niedozwolonej i oddalił powództwo banku.

Czytaj orzeczenie.