Koronawirus. Odpowiedź Banków na trudną sytuację pożyczkobiorców i kredytobiorców!

By 27 marca 2020 14 kwietnia, 2020 Bez kategorii
Zloty Polski Kredyt

Ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą w Polsce, jak i na całym świecie, spowodowaną rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-Cov-2, Banki uruchomiły specjalne mechanizmy oraz rozwiązania kredytowe dla swoich klientów. Przygotowano szereg specjalnych pakietów mających pomóc klientom indywidualnym oraz klientom biznesowym w spłacie ich zobowiązań finansowych, wynikających z posiadanych kredytów lub pożyczek hipotecznych, bądź kredytów lub pożyczek gotówkowych.

Podstawowymi rozwiązaniami jakie zaproponowano pożyczkobiorcom oraz kredytobiorcom jest możliwość przedłużenia terminu spłaty rat pożyczki/kredytu, ale też zawieszenie spłaty rat pożyczki/kredytu na ściśle określony czas.

Wychodząc naprzeciw klientom oraz dbając o ich bezpieczeństwo, aby skorzystać z przygotowanej oferty wystarczy uzupełnić uproszczony wniosek, dostępny na stronie internetowej lub w aplikacji Banku kredytobiorcy. Tym samym, cała procedura może odbyć się zdalnie bez wychodzenia z domu. Oczywiście Banki umożliwiają indywidualne konsultacje z doradcami klientów drogą telefoniczną oraz mailową.

W dalszej części przedmiotowego artykułu przyjrzymy się jakie propozycje dla swoich klientów przygotowały konkretne Banki działające na terytorium Polski, a to: PKO Bank Polski S.A., Pekao S.A., Millennium S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Alior Bank S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.

Bank – PKO Bank Polski S.A.

Bank przygotował dla swoich klientów możliwość zawieszenia spłaty rat.

Istotnym ograniczeniem jest to, że można skorzystać tylko z zawieszenia trzech następujących po sobie rat kredytu lub pożyczki. Posiadając kredyt lub pożyczkę gotówkową można dokonać wyboru czy zawieszona ma zostać cała rata czy tylko jej część kapitałowa. W jednym wniosku klient odracza spłatę na trzy miesiące.

Natomiast przy kredycie lub pożyczce hipotecznej zawieszenie dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Tutaj jednym wnioskiem klient odracza spłatę jednej raty. Dlatego należy pamiętać o pilnowaniu terminów oraz ponownym uzupełnieniu wniosku.

Wnioski należy składać poprzez serwis internetowy iPKO najpóźniej na trzy dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty. Usługa jest bezpłatna. Po wprowadzeniu poprawnych danych nie można już anulować zgłoszenia. Z „wakacji kredytowych” Banku PKO Bank Polski S.A. nie może skorzystać klient, który ma już zaległości w spłacie.

Bank – Pekao S.A.

Bank wyraził gotowość do czasowego ułatwienia swoim klientom spłaty ich zobowiązań finansowych.

Klienci biznesowi mogą wypełnić zamieszczony na stronie internetowej Banku wniosek i przesłać go za pośrednictwem bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, bądź bezpośrednio drogą mailową do doradcy klienta. We wniosku należy wybrać jedno z rozwiązań pomocowych, którymi są: przedłużenie terminu spłaty kredytu obrotowego do sześciu miesięcy lub zawieszenie spłaty rat kredytu do trzech miesięcy. Możliwe są też inne rozwiązania, jednak te Bank będzie uzgadniał z klientem indywidualnie.

Dla klientów indywidualnych Bank przygotował Pakiet Pomocowy SOS, z którego każdy pożyczkobiorca bądź kredytobiorca może skorzystać do 31 maja 2020 r. Pakiet obejmuje w przypadku pożyczki gotówkowej albo możliwość zawieszenie dwóch rat kapitałowo-odsetkowych nawet do trzech miesięcy albo zawieszenie rat kapitałowych nawet na sześć miesięcy. W tym drugim przypadku pamiętać jednak należy, że zwolnienie obejmuje tylko kapitał, odsetki są wciąż płacone co miesiąc. Natomiast, odnosząc się do kredytu mieszkaniowego, Bank przewiduje możliwość zawieszenia spłaty rat nawet na trzy miesiące.

Wnioski należy składać za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24 najpóźniej na siedem dni przed terminem płatności raty. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w oddziale Banku. Usługa jest bezpłatna.

Bank – Millennium S.A.

Bank przedstawił swoim klientom indywidualnym rozwiązanie umożliwiające odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do trzech miesięcy na uproszczonych zasadach. Posiadacze pożyczek gotówkowych mogą przesunąć o miesiąc najbliższą do spłacenia ratę. Istnieje również opcja zawieszenia spłaty rat na trzy miesiące, jednak aby z niej skorzystać klient musi spełniać dwa warunki:

1 warunek –     pożyczka została uruchomiona przed 18 marca 2020 r.,

2 warunek –     w momencie składania wniosku nie ma żadnej zaległości w spłacaniu kredytu.

W przypadku kredytu hipotecznego istnieją dwie analogiczne możliwości jakie zostały zaproponowane przy pożyczce gotówkowej. Ratę można zawiesić na okres jednego miesiąca bądź trzech miesięcy, przy czym dłuższe zwolnienie przysługuje tylko osobom spełniającym wyżej wskazane dwa warunki.

Wniosek można złożyć za pomocą serwisu internetowego Millnet, w przypadku kredytów hipotecznych – również telefonicznie za pośrednictwem TeleMillennium. Za skorzystanie z usługi Bank nie pobiera opłat.

Według informacji prasowej z dnia 19 marca 2020 r. zamieszczonej na stronie internetowej Banku, obecnie trwają prace nad przegotowaniem propozycji skierowanych do firm.

Bank – mBank S.A.

Bank dał możliwość odroczenia spłat rat kapitałowych kredytów indywidualnych, firmowych oraz private banking, w wymiarze aż do sześciu miesięcy w całym okresie kredytowania. O zawieszenie spłaty rat kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu samochodowego, kredytu samochodowego online, mPożyczki/mRat mogą wnosić klienci indywidualni. U klientów firmowych ulga dotyczy pożyczki dla firm, kredytu inwestycyjnego, wielocelowego kredytu zabezpieczonego dla firm, kredytu obrotowego dla firm. Natomiast klient private banking może zawiesić płatność dla: kredytu hipotecznego, gotówkowego zabezpieczonego i gotówkowego.

Wniosek można złożyć za pomocą serwisu transakcyjnego mBank-u. Za skorzystanie z usługi Bank nie pobiera żadnych prowizji ani opłat.

Bank – ING Bank Śląski S.A.

Bank wprowadził możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu dla klientów indywidualnych oraz firm. Proponowane rozwiązania obejmują kredyty konsumenckie, firmowe oraz leasingu. Wkrótce ma to też dotyczyć kredytów hipotecznych.

Klienci indywidualni spłacający pożyczki mogą skorzystać z dwóch opcji:

1 opcja – gdzie przez okres trzech lub sześciu miesięcy będą spłacać tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości (dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych), przy całkowitym zawieszeniu spłaty kapitału;

2 opcja – gdzie przez trzy lub sześć miesięcy będą spłacać tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości (dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych), przy całkowitym zawieszeniu spłaty kapitału i odsetek.

Dla Przedsiębiorców (osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich – którzy korzystają z uproszczonych zasad księgowości), Bank przygotował ulgi tożsame z wyżej wskazanymi przeznaczonymi dla klientów indywidualnych.

Natomiast firmy, które prowadzą pełną księgowość, spłacają pożyczki oraz kredyty w ratach (z wyłączeniem firm, które są w procesie restrukturyzacji lub windykacji) mogą wybrać jeden z dwóch wariantów zwolnień:

1 wariant – przez  jeden do sześciu miesięcy będą płacili tylko odsetki,

2 wariant – przez  jeden do trzech miesięcy zostanie im zawieszona spłata kapitału i odsetek.

Wniosek można złożyć za pomocą bankowości internetowej i moblinej Moje ING. A w przypadku firm także przez ING Business przy wykorzystaniu wiadomości wiążącej, Business Center, lub poprzez mail do doradcy klienta. Usługa jest bezpłatna.

Bank – Alior Bank S.A.

Bank udostępnił klientom indywidualnym (w tym posiadaczom kredytów hipotecznych) oraz klientom biznesowym możliwość wnioskowania o czasowe odroczenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych o trzy miesiące (3 następujące po sobie raty zobowiązania kredytowego), a rat kapitałowych nawet o sześć miesięcy (6 następujących po sobie rat Zobowiązania Kredytowego). Aby skorzystać z ulgi klient musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

1 warunek –     musi być stroną jednej lub większej ilości umów, a to kredytów hipotecznych, kredytów oraz pożyczek konsumenckich spłacanych w ratach, z wyłączeniem kredytów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i zadłużenia kart kredytowych, w tym planów ratalnych lub kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorcom;

2 warunek –     nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec Banku;

3 warunek –     w związku z pandemią znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej tymczasowo wykonywanie zobowiązań kredytowych wobec Banku.

Wniosek składa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Banku. Bank nie pobiera opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Bank – Santander Bank Polska S.A.

Bank dla swoich klientów przygotował karencję w spłacie rat kredytu. W ramach zawartych umów kredytów obrotowych, kredytów inwestycyjnych, kredytów biznes ekspres, kredytów biznes ekspres hipoteka, klienci biznesowi mają możliwość odroczyć płaty kredytu na okres trzech bądź sześciu miesięcy. Jeżeli jednak do końca spłaty całości zostało klientom mniej niż sześć miesięcy, mogą wybrać tylko opcję trzy-miesięcznej karencji. Aby skorzystać z ulgi klient nie może posiadać przeterminowanych spłat albo nie mogą być one większe niż 89 dni. Dodatkowo wobec klienta Bank nie może odnotowywać aktywnych zajęć egzekucyjnych.

Również klienci indywidualni mają możliwość przesłania prośby o odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres trzech lub sześciu miesięcy. Wystarczy aby posiadali kredyt w Banku, pojawiły się u nich problemy z terminowym spłacaniem rat z powodu skutków epidemii COVID-19, oraz ich zaległość na żadnym produkcie kredytowym w Banku nie przekraczała 87 dni, liczonych na dzień złożenia wniosku o odroczenie spłaty raty kapitałowej.

Wniosek można złożyć korzystając z infolinii Banku, w oddziale, lub poprzez bankowość internetową. Usługa jest bezpłatna i Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat za aneksy do umów.

Bank – Getin Noble Bank S.A.

Bank udostępnił swoim klientom, którzy zaciągnęli kredyty przed dniem 1 marca 2020 r. opcję zawieszenia spłat raty kapitałowo-odsetkowej w okresie trzech miesięcy kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego.

Wniosek dołącza się do formularza udostępnionego na stronie internetowej Banku, który następnie należy przesłać na podany adres mailowy, najpóźniej na pięć dni przed terminem płatności raty. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w oddziale Banku lub korzystając z infolinii. Usługa jest bezpłatna.

Po przeanalizowaniu wyżej wskazanych propozycji Banków, należy dojść do wniosku, że decyzja o skorzystaniu z pakietu „wakacji kredytowych” musi być decyzją dokładnie przemyślaną. Żaden Bank nie umarza całkowicie spłaty rat zaciągniętego kredytu bądź pożyczki. Płatność zostaje jedynie odwleczona w czasie. W konsekwencji po upływie wykorzystanych miesięcy zwolnienia, klientom może albo przedłużyć się okres spłaty kredytu albo Bank każdą ratę kredytu powiększy odpowiednio o niespłacany w okresie zawieszenia kapitał. Krótko mówiąc klient będzie musiał płacić wyższe raty. Wzrosnąć również mogą łączne koszty kredytu. Zalecane jest więc przed złożeniem wniosku szczegółowe przeanalizowanie swoich możliwości finansowych, pamiętając że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

 Źródła:

  • https://www.pkobp.pl/aktualnosci/zawieszenie-rat-koronawirus/
  • https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/pomagamy-naszym-klientom.html
  • https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/bankuj-bezpiecznie
  • https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-gotowkowe/zawieszenie-platnosci-rat/
  • https://www.aliorbank.pl/LP/kredyty
  • https://www.ing.pl/o-banku/jak-dzialamy/aktualnosci?news_id=1104186-umozliwimy-zawieszenie-splaty-rat-kredytow-i-leasingu
  • https://www.santander.pl/koronawirus-aktualne-informacje-banku/wsparcie-dla-klienta-indywidualnego
  • https://www.santander.pl/koronawirus-aktualne-informacje-banku/wsparcie-dla-firm
  • https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie

 

Autor: Aplikant Radcowski Linda Zawiślak
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski