Bank przegrywa z kredytobiorcą. Czyli jak odzyskać UNWW?

Niedawno pisaliśmy o sporze małżeństwa z bankiem o zwrot UNWW. Sąd pierwszej instancji podzielił ich stanowisko i nakazał bankowi zwrócić im ponad 17.000 zł oraz 6.000 zł kosztów postępowania sądowego. Sąd uznał również, że kredytobiorcy nie są związani postanowieniami umowy kredytowej w zakresie dotyczącym UNWW.

Zobacz także: Walka w sądzie o zwrot UNWW.

BANK SKŁADA APELACJE

Bank oczywiście wystąpił do sądu wyższej instancji i zarzucił sądowi rejonowemu naruszenie prawa procesowego i materialnego. I tak rozpoczęła się kolejna bitwa kredytobiorców.
Prawnicy banku twierdzili, że zupełnie sprzeczne są z zasadami logiki i doświadczenia życiowego ustalenia sądu rejonowego jakoby m.in.:
1. kredytobiorcy choć nie byli stroną umowy ubezpieczenia to powinni mieć możliwość zapoznania się z warunkami UNWW.

2. sposób zabezpieczenia spłaty kredytu (UNWW) narzucono kredytobiorcom bez ich zgody.Według banku mieli oni świadomość dlaczego bank wymaga od nich dodatkowego zabezpieczenia i jednocześnie godzili się na ten obowiązek.

3. kredytobiorcy nie mogli negocjować umowy. Według prawników banku kredytobiorcy nie próbowali negocjować i nie zgłaszali zastrzeżeń.

4. korzyść z zawartej umowy UNWW była rażąco jednostronna.
Wedle banku korzyścią kredytobiorców było uzyskanie kredytu bez angażowania ich środków własnych.

Zdaniem banku sąd rejonowy zbyt pochopnie uznał, że zapisy umowy kredytowej są treściowo tożsame z klauzulą nr 6068 wpisaną przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul abuzywnych i nie dokonał ich kontroli incydentalnej.

JAK BRONIŁ SIĘ BANK?

W zakresie naruszenia prawa materialnego prawnicy banku zarzucili sądowi rejonowemu, m.in. że:
1. w błędny sposób dokonał wykładni art. 385¹ § 1 .
Innymi słowy bank twierdził, że zapisy umowy nie były sprzeczne ani z dobrymi obyczajami, ani nie naruszały w sposób rażący interesów kredytobiorców.

2. był w błędzie również co do rozumienia art.  385¹ § 3 i przyjęcia, że kredytobiorcy nie mieli rzeczywistego wpływu na treść postanowień umowy podczas gdy UNWW było wynikiem ich świadomej decyzji co do finansowania nieruchomości z kredytu bez angażowania środków własnych.

3. niewłaściwie zastosował art.  art. 385 i wszedł w kompetencje Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. przyznał kredytobiorcom tak daleko idącą ochronę, że de facto pozbawił ich obowiązku wykazania elementarnej staranności przy podejmowaniu decyzji o kredycie.

5. bezpodstawnie założył, że bank wzbogacił się kosztem kredytobiorców w zakresie opłat UNWW.

BANK PRZEGRYWA Z KREDYTOBIORCĄ

Sąd Okręgowy nie uwzględnił argumentów banku i co do zasady podzielił ustalenia faktyczne dokonane przez sąd pierwszej instancji.
Poniżej przytaczamy wybrane argumenty sądu. Może będą przydatne w Twoim sporze z bankiem.
a. opłaty z tytułu UNWW nie należą do świadczeń głównych umowy kredytowej,

b. kredytobiorcy nie uzgadniali indywidualnie z bankiem zakresu umowy. Postanowienia umowne zostały dołączone wprost ze wzorca umownego stosowanego przez bank, a kredytobiorcy zapoznali się z nim dopiero podczas podpisywania dokumentów kredytowych.

c. wybrane postanowienia umowne były wadliwe, bo nie precyzowały w jasny sposób praw i obowiązków kredytobiorców.

W Twojej umowie kredytowej znajdują się podobne zapisy? Prześlij ją do nas, sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa.

d. doszło do naruszenia równowagi kontraktowej stron.

e. bank w rażący sposób naruszył interesy kredytobiorców, bo umowa bez zapisów o UNWW byłaby dla nich znacznie korzystniejsza.

W efekcie Sąd Okręgowy oddalił apelację i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot od banku kosztów zastępstwa procesowego.

Zobacz także: Orzeczenie z uzasadnieniem sądu okręgowego.

JAK ODZYSKAĆ UNWW?

KROK 1:
Prześlij do nas na adres: kontakt@sporybankowe.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:
a. skan umowy kredytowej wraz z załącznikami
b. ewentualne aneksy do umowy
c. potwierdzenia zapłaty składek UNWW (np. potwierdzenie przelewu, które możesz pobrać z bankowości internetowej, albo poprosić o takie w placówce swojego banku).

KROK 2:
Bezpłatnie zweryfikujemy czy możesz żądać od banku zwrotu opłat pobranych z tytułu UNWW. Jeżeli bank naruszył Twoje prawa, przedstawimy Ci ofertę obsługi prawnej, plan dalszych działań oraz poinformujemy o korzyściach i ryzykach związanych z postępowaniem przeciwko bankowi.

KROK 3:
Jeżeli uzgodnimy warunki i podpiszemy umowę współpracy, to w Twoim imieniu wystąpimy do banku z wezwaniem do zapłaty bezprawnie pobranych opłat. Jeżeli bank nie zwróci Twoich pieniędzy rozpoczniemy postępowanie sądowe.
Postępowanie zazwyczaj toczy się w dwóch instancjach. Linia orzecznicza polskich sądów jest coraz bardziej przychylna konsumentom i kolejne instytucje stają w ich obronie.